Nabór nr 2/2018 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r.

 

CEL SZCZEGÓLOWY 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

 

na operacje z zakresu:

 

TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)

 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-007/18

 

I.         Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski: 09 stycznia 2018 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 06 lutego  2018 r. do godziny 15:00

 

II.      Miejsce składania wniosków :

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Godziny pracy SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek: od 7:30 – 15:30

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie  w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w terminie od 09 stycznia 2018 r. od godziny 8.00 do 06 lutego 2018 r. do godziny 15.00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie od
09 stycznia 2018 r. od godziny 8.00 do 06 lutego 2018 r. do godziny 15.00.

 

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne (CD lub DVD lub PERNDRIVE) zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz SW/analizę wykonalności projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne
w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

 

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza 3 egzemplarze oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 14 do ogłoszenia).

 

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza 3 egzemplarze oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku.

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 06 lutego 2018 r. o godzinie 15.00.

 

UWAGA! 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014.

Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014  tj. 06 lutego 2018 r. o godzinie 15:00.

 

IV.   Formy wsparcia

 

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji:

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

b) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową) należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec - Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

 

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a)      art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d)     przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach niniejszego konkursu w zakresie przedsięwzięcia 2.1.3. Inwestycje lokalne z infrastrukturę społeczną zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wsparciem objęty będzie typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej: w szczególności (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa).

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu możliwa będzie komplementarność: przedsięwzięcie w tym zakresie umożliwia powiązanie wsparcia przewidzianego w celu 1. 1 dotyczącego tworzenia i funkcjonowania w zdiagnozowanych w zakresie deprywacji społecznej społecznościach lokalnych środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym klubów dla dzieci/młodzieży; świetlic środowiskowych; ognisk wychowawczych i kół zainteresowań, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi (świetlice środowiskowe infrastruktura ze środków EFRR natomiast zajęcia ze środków EFS). Przedsięwzięcie to stanowić będzie uzupełnienie działań w obszarze podnoszenia jakości życia na terenie SLGD TDB i spójności tego obszaru, służąc integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług oraz wspierania aktywności społecznej i zawodowej, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

 

Kryteria wyboru operacji:

Zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 39 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 65 pkt. możliwych do uzyskania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

 

VI.   Finanse

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 

a)      Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

b)      Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1.005.630,00 PLN

 

VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji(linki)

 

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w zakresie typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. ( pobierz plik )

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.( pobierz plik )

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014). ( pobierz plik )

Załącznik nr 4. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. ( pobierz plik )

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników. ( pobierz plik )

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie. ( pobierz plik )

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji. ( pobierz plik )

Załącznik nr 8. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia. ( pobierz plik )

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność. ( pobierz plik )

Załącznik nr 10. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej). ( pobierz plik )

Załącznik nr 11. Formularz w zakresie OOŚ (Ia). ( pobierz plik )

PDF ( pobierz plik )

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. ( pobierz plik )

PDF ( pobierz plik )

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami. ( pobierz plik )

PDF ( pobierz plik )

Załącznik nr 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”). ( pobierz plik )

Załącznik nr 15. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. ( pobierz plik )

 

Pozostałe dokumenty:

 1.      Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2.      Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

3.      Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

4.      Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

VIII.       Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1
do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej  www.tygieldolinybugu.pl.

Pytania:

 

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Biuro czynne: Pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 

Data publikacji: 22.12.2017r.