Komunikat z dnia 05.02.2018 EFS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami. 

 

Powyższe wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, rekomendacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będących wynikiem przeprowadzonych kontroli, dostosowania zapisów do obowiązujących Wytycznych  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz  Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem doprecyzowania obowiązujących zapisów, a także  zmian redakcyjnych.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie Załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

 

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania  - Tygiel Doliny Bugu":

1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16

2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-051/17

3. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/18

4. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/18