Nabór wniosków nr 9/2020 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 9/2020

 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej

  

I. Termin składania wniosków.         

1. Termin, od którego można składać wnioski: od 1 lipca 2020 r. od godziny 7.30.

2. Termin, do którego można składać wnioski: do 30 lipca 2020 r. do godziny 15.30.

 

II. Miejsce składania wniosków.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

1. Wniosek jest składany bezpośrednio do biura LGD w terminie składania wniosków, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

2. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30.

3. Wniosek o przyznanie pomocy składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD lub PENDRIVE.

4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą  w biurze LGD ten wniosek. 

5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru. 

6. W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika biura LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

8. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, natomiast BIZNESPLAN w pliku typu WORD/EXCEL zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV. Formy wsparcia.

1. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł.

2. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia.

1. Wnioskodawca.

1) Osoba fizyczna, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292, z późn. zm.).

2. Dofinansowanie można otrzymać na: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

3. Wskaźniki.

1) Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację następujących    wskaźników produktu:

a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2) W ramach realizacji celu szczegółowego 3.1. LSR zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

a) Liczba utworzonych miejsc pracy.

3) Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.

4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

5. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli: 

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3) biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;

4) Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji.

1) Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.);

2) Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

3) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli Beneficjent:

  • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.);
  • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, chyba że korzysta z uprawnień, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.);
  • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym  mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5, a w przypadku gdy Beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2019 r. poz.1292, z późn. zm.), jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.

 7. Warunki wyboru operacji.

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym: 

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy RLKS, oraz na  realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru (33 pkt) to znaczy 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (55 pkt).

4) W zakresie operacji dotyczących turystyki co najmniej 30% środków kwalifikowalnych musi być przeznaczonych na inny zakres niż remont, budowa, przebudowa, modernizacja nieruchomości, wyposażenie obiektu wyłącznie pod noclegi. W/w 30% środków kwalifikowalnych może dotyczyć m.in. zakupu rowerów, kajaków, placu zabaw, sauny, aneksów kuchennych, pomieszczeń gastronomicznych, restauracyjnych itp., tzw. dodatkowych atrakcji, których celem jest uatrakcyjnienie pobytu turysty.

5) Na podstawie wyników wyboru Wnioskodawców, tworzona jest lista operacji wybranych ustalająca kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) miejsce na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej oraz na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl

 

 VII. Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta.

1. Spełniania warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2. Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.

3. Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy.

4. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

5. Warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

6. Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

7. Dokonywania zmian w umowie.

 

VIII. Finanse.

1. Maksymalna wysokość wsparcia operacji wynosi – 100 000,00 zł.

2. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 400 000,00 zł.

 

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

1. Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w tym: (pobierz plik)

a) Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia, (pobierz plik)

b) Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 2.1. do części I.B i II.B Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. (pobierz plik)

3. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

4. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:

1) Wniosek o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

3) Biznesplan; (pobierz plik)

4) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4; (pobierz plik)

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu; (pobierz plik)

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; (pobierz plik)

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

a) Załącznik do umowy o przyznanie pomocy: wykaz działek ewidencyjnych; (pobierz plik)

b) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji; (pobierz plik)

c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji; (pobierz plik)

8) Wniosek o płatność; (pobierz plik)

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; (pobierz plik)

a) Załącznik nr 2 do wniosku o płatność: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; (pobierz plik)

10) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór); (pobierz plik)

11) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu; (pobierz plik)

12) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (pobierz plik)

13) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy; (pobierz plik)

14) Informacje o wymaganych dokumentach LGD potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru: 

a) zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD), (pobierz plik)

b) dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej określonych w LSR (jeśli dotyczy) - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD),

c) dokument potwierdzający wiek Wnioskodawcy na dzień składania wniosku (jeśli dotyczy) – 1 egz. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD),

d) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych - 1 egz. (oryginał), (pobierz plik)

e) oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową - 1 egz. (oryginał),

f) Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

X. Inne ważne informacje.

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:

1) Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

2)  ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167).

3. Pytania i odpowiedzi.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn (Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie), tel. 797 091 197,e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

4. Wycofanie wniosku. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego. 

5. Przydatne dokumenty programowe.

1) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 );

2) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U.  z 2020r. poz. 217 z późn. zm.);

3) RozporządzenieMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396, z późn. zm.);

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.);

9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.);

10) Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”;

11) Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

 

Data publikacji 05/06/2020 r.