Nabór wniosków nr 4/2021 - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 4/2021

 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

a) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

b) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

 

I. Termin składania wniosków.

1.  Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2021 r. od godziny 8.00.

2.  Termin, do którego można składać wnioski: do 9 kwietnia 2021 r. do godziny 15.30.

 

II. Miejsce składania wniosków.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

1. Wniosek o przyznanie pomocy jest składany do LGD w terminie składania wniosków.

2. Dokumenty należy złożyć do LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30.

3. Wniosek o przyznaniu pomocy składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD lub PENDRIVE.

4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek.

5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do LGD w terminie trwania naboru.

6. W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika biura LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

7. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

8. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV. Formy wsparcia.

1. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

1) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

2) nie wyższej niż 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

  

V. Warunki udzielenia wsparcia.

1. Wnioskodawca.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

O pomoc może ubiegać się również:

a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 1, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 1, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt. a).

 

2. Dofinansowanie można otrzymać na:

a) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

b) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

 

3. Przedsięwzięcie zakłada realizację operacji w pierwszym rzędzie przez organizacje pozarządowe a następnie, uzupełniająco partnerów publicznych. Priorytetowo dotyczyć one będą wspierania partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Operacje łączyć się będą z wzmacnianiem kapitału społecznego i ochroną tradycji, historii i dziedzictwa Południowego Podlasia i Mazowsza, w tym m.in.: wsparcie imprez, animacji, wydarzeń, szkoleń, warsztatów aktywizacyjnych, wsparcia i wyłonienia lokalnych liderów, pobudzenia działań woluntarystycznych, aktywności w stowarzyszeniach i uczestnictwa w realizacji LSR. Przewidywana jest realizacja wydawnictw związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, operacji w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez lokalne inicjatywy zagospodarowania czasu wolnego w oparciu o lokalne potrzeby i zasoby małych społeczności; w tym wsparcie i promocja osób starszych – wsparcie powstania Rady Seniorów; Klubów seniorów; wsparcie oferty organizacji czasu wolnego seniorów, jak również działania klubów sportowych i młodzieżowych. Wspieranie zespołów teatralnych, muzycznych, tanecznych, rekonstrukcyjnych promujących tradycję, dziedzictwo lokalne. Bardzo ważna też jest współpraca z twórcami lokalnymi, pisarzami, malarzami, poetami.

 

4. Wskaźniki.

1) Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

a) Liczba operacji w zakresie wzmacniania kapitału społecznego lub promocji: obszaru, dziedzictwa lokalnego, przyrody/ochrony środowiska/turystyki, kultury, produktów, usług lokalnych;

b) Liczba operacji realizowanych przez organizacje pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwie.

2) W ramach realizacji celu szczegółowego 1.2. LSR zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

a) Liczba osób uczestniczących/korzystających w ramach operacji w zakresie wzmacniania kapitału społecznego lub promocji;

b) Liczba podmiotów, które deklarują zwiększenie swojego potencjału instytucjonalnego, dzięki realizacji operacji w ramach LSR.

3) Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.

 

5. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.), zwanej dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013"; (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);

5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

6) podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

6. Pomoc na operację  w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli:

1) nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych,

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

7.  Koszty kwalifikowalne.

1) Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

b) zakupu robót budowlanych lub usług,

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

f) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

g) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt 5 i 6, w tym materiałów,

h) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.), które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;

2) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.). Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168;

3) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

4) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową  tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów;

5) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;

6) Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

a) poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b) poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt  i rozporządzenia nr 1305/2013;

7) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:

a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

 

8. Warunki wyboru operacji.

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.);

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym: 

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy RLKS, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167),

c) być zgodna z zakresem tematycznym określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013;

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru (36 pkt) to znaczy 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (60 pkt);

4) Na podstawie wyników wyboru Wnioskodawców, tworzona jest lista operacji wybranych ustalająca kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej   liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa,  zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze wyboru i oceny operacji w   ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.plDokumenty są również dostępne do pobrania w niniejszym ogłoszeniu o naborze w pkt. VIII poniżej.

 

VII. Finanse.

1. Wysokość wsparcia operacji wynosi – max. 88 503,20 zł.

2. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

4. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 22 125,80 €,  co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 88 503,20 zł.

5. Limit naboru ustalany jest w walucie EURO, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Podlaskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

 

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

1. Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w tym: (pobierz plik)

a) Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia, (pobierz plik)

b) Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 2.1. do części I.B i II.B Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. (pobierz plik)

3. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

4. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:

1) Wniosek o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

3) Wzór umowy o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

a) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; (pobierz plik)

b) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; (pobierz plik)

c) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; (pobierz plik)

d) Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, z późn. zm.); (pobierz plik)

e) Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji; (pobierz plik)

4) Wzór umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji; (pobierz plik)

a) Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością; (pobierz plik)

b) Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych; (pobierz plik)

5) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji; (pobierz plik)

6) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji; (pobierz plik)

7) Wniosek o płatność; (pobierz plik)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; (pobierz plik)

9) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (pobierz plik)

10) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy; (pobierz plik)

11) Informacje o wymaganych dokumentach LGD potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyborów:

a) zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD); (pobierz plik)

b) umowa partnerska lub porozumienie w ramach, której Wnioskodawca deklaruje realizację operacji - (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza);

c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych - (oryginał); (pobierz plik)

d) oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową - (oryginał);

e) Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

IX. Inne ważne informacje.

1.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:

1) Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2) Ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167).

3. Pytania i odpowiedzi.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,ul. Warszawska 51, lok. 7,17-312 Drohiczyn(Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie), tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl.

4. Wycofanie wniosku.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

5. Przydatne dokumenty programowe.

1) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167);

2) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015r. (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424,1086);

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 187, str. 1, z 26.06.2014, z poźn. zm.);

9) Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”;

10) Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

 

Data publikacji 5/03/2021