Wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2012

Zarząd SLGD "Tygiel Doliny Bugu" proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do biura LGD wpłynął wniosek Zarządu Stowarzyszenia z propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady.
Propozycja zmian w Regulaminie Rady dotyczy §25 ust. 5, do którego dodaje się:
W przypadku, gdy LGD ogłasza nabór projektów po raz ostatni, wybiera projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków.


Lista operacji niewybranych zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów:
a) które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za
- zgodne z LSR
- niezgodne z LSR
b) nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji,
c) zakres ich tematyczny nie jest zgodny z zakresem operacji wskazanym w informacji, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji (LGD ma możliwość ogłaszania naborów tematycznych).
Zarząd proponuje następujące zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
W wyniku przystąpienia nowej gminy do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", tj. Gmina Ceranów, woj. mazowieckie aktualizuje się Strategię nanosząc wszelkie zmiany dotyczące w/w gminy.


Oprócz tego Zarząd proponuje:
1) zmianę wskaźnika oddziaływania w I celu ogólnym "Wspieranie rozwoju regionu poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych zasobów". Projekt zmian wskaźnika oddziaływania brzmi: Wzrost liczby przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia w pkt % w latach 2009-2014. Zaproponowano również zmianę źródło czerpania danych z danych gmin na "dane własne LGD".