Walne Zebranie Członków 30.03.2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2016

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, które odbędzie się 30 marca 2016r. o godz. 14.00 w Drohiczynie ul. Warszawska 51 (Zespół Szkół sala konferencyjna). Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

 

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2015r.
7. Sprawozdanie Rady za 2015r.
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu,
Rady oraz Komisji Rewizyjnej za 2015r.
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania według zasad
obowiązujących dla jednostek mikro.
11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2015 r.
13. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r.
14. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości sumy do której Zarząd
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” może zaciągnąć
zobowiązania finansowe.
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminów wewnętrznych:
1) Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
Tygiel Doliny Bugu”.
2) Regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel
Doliny Bugu”.
3) Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
Tygiel Doliny Bugu”.
16. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie zebrania.