Jesteś tutaj: Start / Archiwum / LEADER+

LEADER+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LEADER+ (czytaj „lider”) to jeden z najciekawszych i co najważniejsze, najbardziej skutecznych programów unijnych. Jego celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. Praktycznie jest to jedyny program dający szansę na ubieganie się o środki unijne w formie dotacji bezzwrotnych. Co jednak ważniejsze, program ten daje możliwości bezpośredniego decydowania o kierunkach rozwoju gmin, na których terenie działa.

 

Co to jest LEADER+?
Samo słowo jest skrótem nazwy z języka francuskiego: „LIENS ENTRE ACTIONS DE DÉVELOPPMENT D' ÉCONOMIE RURALE.” W tłumaczeniu brzmi to: „Powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich”. Równocześnie tak samo pisane i wymawiane (czyt. lider) słowo „LEADER” w angielskim znaczy: PRZYWÓDCA, KIEROWNIK, po prostu LIDER. Czyli ktoś z inicjatywą.

 

LEADER+ - szansą rozwoju małych miejscowości
Jakiekolwiek działania partnerskie nie są na naszym terenie niczym nowym – o czym świadczy powstanie Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w 1995r.,   dotychczas jednak  społeczności lokalne nie miały takiej możliwości wyłączenia się w proces  kształtowania strategii rozwoju, jaką dziś daje „Pilotażowy program LEADER+”. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin w ramach Schematu I złożyło do Fundacji Programów Pomocy  projekt „Tygiel Doliny Bugu” na który dostało dofinansowanie w kwocie 145.810,-. W projekcie wzięło udział osiem gmin:

 •  Drohiczyn,
 •  Perlejewo,
 •  Dziadkowice,
 •  Grodzisk,
 •  Siemiatycze,
 •  Nurzec Stacja,
 •  Mielnik,
 •  Milejczyce.


Obszar realizacji projektu
Projekt powstał z potrzeby opracowania na dla podlaskich gmin nadbużańskich kompleksowego planu rozwoju regionalnego i utworzenia Lokalnej Grupy Działania są to główne cele realizacji projektu. Na podstawie powstałej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich będą następnie prowadzone działania wykorzystujące  w maksymalnym stopniu istniejące i uznane za kluczowe podczas projektu zasoby regionu. Aby wesprzeć te działania konieczne jest również utworzenie lokalnego partnerstwa skupiającą szeroką reprezentację samorządową, społeczną i biznesową. Zebranie mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli rozmaitych organizacji i instytucji ma w założeniu wytworzyć silne forum społeczne, będące równoważnym partnerem dla samorządów lokalnych oraz które byłoby w stanie przejąć część odpowiedzialności za rozwój regionu. LGD wesprze starania samorządu lokalnego zarówno w sensie merytorycznym jak i finansowym. Przewidywane jest również powstanie efektu synergii, wynikającego z koncentracji zasobów i środków.

Realizacja projektu
W sierpniu przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców gmin należących do projektu. Badanie to posłużyło przygotowaniu strategii obszarów wiejskich ZSROW. Dzięki ankietyzacji zostały wyodrębnione kluczowe zasoby regionu, potencjalne kierunki rozwoju, oczekiwania mieszkańców. Opracowane wyniki były podstawą do wyboru potencjalnych kierunków rozwoju kluczowych dla regionu. Przeprowadzono 800 ankiet. ANKIETA - więcej

W ramach projektu odbyły się konferencje w Drohiczynie, Mielniku, Siemiatyczach
Na konferencji poinformowano zebranych o założeniach projektu „Tygiel Doliny Bugu” jak i samego programu Leader+. Ważnym priorytetem konferencji było wzbudzenie zainteresowania wśród mieszkańców gmin należących do projektu ewentualnym przystąpieniem do Lokalnej Grupy Działania. 
Wykładowcami na konferencjach byli zawsze specjaliści min. osoby reprezentujące Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, MRiRW, FAOW, FAPA, Fundusz Współpracy, Specjalista ze Stowarzyszenie Rozwoju Cywilizacyjnego Ściana Wschodnia, Ekspert ds. Stowarzyszeń. Specjaliści zaprezentowali uczestnikom propozycje działań i rozwiązań dla regionu. Problematykę funkcjonowania grup partnerskich. Wymagania prawne i formalne dla tworzącej się LGD.

Odbył się szereg warsztatów.
Grupy warsztatowe liczyły do 30 osób. Na spotkaniach ustalono szczegółowe działania jakie muszą być podjęte w celu zrealizowania założeń projektu. Opracowano również materiały informacyjno – szkoleniowe. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas wspólnych, międzygminnych warsztatów ustalono, że rozwój regionalny odbywać się będzie w oparciu o cztery zasadnicze filary:

 •       rozwój turystyki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego,
 •       rolnictwo sprzyjające środowisku naturalnemu,
 •       rozwój drobnej przedsiębiorczości,
 •       rozwojowi i promocji lokalnych produktów tradycyjnych.                 

Przygotowano foldery informacyjne o gminach należących do partnerstwa:

Przygotowano bazę danych potencjalnych partnerów LGD.
Baza danych obejmuje potencjalnych partnerów społecznych i biznesowych, oraz katalog zakresu ich zainteresowań i kompetencji. Wyłoniono kluczowych aktorów dla potrzeb LGD.

Zrobiono film szkoleniowy o partnerstwie i obszarze jego działania.
W wyniku szeregu konferencji, warsztatów i spotkań powstała Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Cele Stowarzyszenia
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich położonych na terenie gmin, z których pochodzą członkowie, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i przedsiębiorczości. Celami stowarzyszenia są ponadto działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich i miejsko - wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.
     Jestem niezmiernie dumny z zaangażowania społeczności lokalnej, która jest właściwym twórcą i motorem powstałej koncepcji rozwoju ziem „Tygla Doliny Bugu”, chciałbym również z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego ukończenia I schematu „Pilotażowego działania LEADER+”. Dalsze działania, polegające już na konkretnej realizacji powstałych planów, spoczną na barkach szerokiej reprezentacji aktywnych mieszkańców naszego regionu oraz przedstawicieli szeregu instytucji sektora prywatnego i publicznego.
     Jestem jednak przekonany, że satysfakcja z prac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z nawiązką zrekompensuje obecnym, jak i przyszłym członkom Lokalnej Grupy Działania, włożony wysiłek oraz zaangażowany czas i środki.

                                                  Wojciech Borzym - Prezes LGD – Tygiel Doliny Bugu