Nabór nr 3/2017 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL 1 Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

 

 

na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Numer naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/17

 

 

I. Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski

Od 12 styczeń 2017 r. od godziny 8:00.

 

Termin, do którego można składać wnioski

Do 3 luty 2017 r. do godziny 15:00.

 

II. Miejsce składania wniosków

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 12.01.2017 r. od godziny 8:00 do 3.02.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 12.01.2017 r. od godziny 8:00 do 3.02.2017r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 5 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

c) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj.Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 1 egzemplarz zaświadczenia wydanego przez pracownika biura LGD, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

W przypadku więcej niż jednej strony, przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem, należy pamiętać o ponumerowaniu stron.

 

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD/DVD/pendrive).

 

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej odpadną na ocenie wstępnej.

 

IV. Formy wsparcia

 

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji

 

Kto może składać wnioski?

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych w szczególności:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej:

-       jednostki  organizacyjne  pomocy społecznej  określone w ustawie z  dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy społecznej;

-       jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-       inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

  • podmioty ekonomii społecznej,

-       przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

-       podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

-       organizacje  pozarządowe  lub  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  pkt  1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-       podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych  i niepublicznych  służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 10w ramach Działania 9.1 RPOWP.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów dotyczących celu wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ognisk środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

 

Kryteria wyboru operacji

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Warunki udzielenia wsparcia - załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

 

VI. Finanse

 

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 500 000 PLN

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

 

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (pobierz plik)

Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji (pobierz plik)

Załącznik nr 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (pobierz plik)

Załącznik nr 4 Procedury oceny i wyboru operacji SLGD Tygiel Doliny Bugu (pobierz plik)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych (pobierz plik)

Załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach typu nr 10 (pobierz plik)

Załącznik nr 8 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 – typ projektu nr 10 (pobierz plik)

Załącznik nr 9 Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS (pobierz plik)

Załącznik nr 10 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (pobierz plik)

Załącznik nr 11 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (pobierz plik)

Załącznik nr 12 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (pobierz plik)

Załącznik nr 13 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów GWA_EFS (pobierz plik)

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność beneficjenta (pobierz plik)

Załącznik nr 15 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (pobierz plik)

Załącznik nr 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (pobierz plik)

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (pobierz plik)

 

Inne

- Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 www.tygieldolinybugu.pl

- Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” www.tygieldolinybugu.pl

 

VII. Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek  

 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.

 

Pytania i odpowiedzi

 

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl. Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

 

Data publikacji: 23.12.2016 r.