Informacja Pomocnicza do naboru 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2017

W ogłoszonych naborach nr. 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017 do kosztów kwalifikowalnych operacji możemy zaliczyć również wkład rzeczowy obejmujący koszty nieodpłatnej pracy, tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez osobę/y określonej pracy w określonym czasie).
Koszty nieodpłatnej pracy oblicza się według wzoru:

                   A

X=  ---------------------     *  H

                  168

X – wartość nieodpłatnej pracy,
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację np. wyliczając wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ramach operacji objętej wnioskiem, który będzie złożony w 2017 r., należy przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia dotyczący roku 2015, tj. 3899,78 zł, oraz liczby 168,
H – liczba przepracowanych godzin.

Zgodnie ze wzorem wartość 1 godziny nieodpłatnej pracy wynosi 23,21 zł, i taką stawkę należy stosować do w/w naborów przy uwzględnianiu we wniosku nieodpłatnej pracy.