Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Informacje dla Beneficjentów realizujących operacje za pośrednictwem LGD w ramach środków PROW 2014-2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 06.05.2020 r. udzielił odpowiedzi dotyczących ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

1. Zachowania terminu realizacji operacji:

Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, w terminie późniejszym uzgodnionym z samorządem, który przyznał tę pomoc. Jednocześnie, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, beneficjent nie mógł spełnić lub zrealizować tych warunków lub zobowiązań. W tym rozwiązaniu nadal obowiązuje zasada, że pomoc wypłacana jest po spełnieniu warunków; w szczególności rozwiązanie to dotyczy warunków, które mają być spełnione w terminie przewidzianym na realizację operacji. Tym samym beneficjent może zrealizować operację także w terminie późniejszym, uzgodnionym z podmiotem wdrażającym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym jednorazowo podmiot wdrażający nie powinien uzgadniać wydłużenia terminu o więcej niż 6 miesięcy. Powyższe ma również zastosowanie w odniesieniu do wydłużania 3-miesięcznego terminu na składanie wniosku o płatność pierwszej transzy liczonego od dnia zawarcia umowy na wniosek beneficjenta w przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacje dla Beneficjentów realizujących operacje za pośrednictwem LGD w ramach środków PROW 2014-2020

Budowa altany drewnianej w miejscowości Długie Kamieńskie

Podniesienie standardów świetlicy wiejskiej w miejscowości Natolin

Podniesienie standardów świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie Kamieńskie.

Budowa pomostu na zalewie Niewiadoma

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku nad zalewem Niewiadoma

Wsparcie społeczności lokalnej mieszkańców wsi Hołowienki w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego.

Powiększ zdjęcie

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Korycinach

„Kolorowy plac zabaw”- zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ceranów.

Powiększ zdjęcie

Życzenia Wielkanocne Wyznawcom Prawosławia

Informacja dotycząca możliwość skorzystania przez beneficjentów PROW z ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Uprzejmie informujemy, iż Beneficjenci którzy skorzystali ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2 mogą skorzystać z ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Skorzystanie z pomocy zaproponowanej przez Rząd RP nie stoi w sprzeczności z zawartą umową o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2. W związku z powyższym przedsiębiorcy mogą korzystać z:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie wprowadzenia rozwiązań skierowanych do beneficjentów PROW 2014-2020. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.gov.pl oraz www.gov.pl/web/rolnictwo.

 

15 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca możliwość skorzystania przez beneficjentów PROW z ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.