Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/G

27 grudnia 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 

w ramach projektu grantowego

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”. 

NABÓR nr 1/2020/G

 ZAKRES PROJEKTU GRANTOWEGO
  •  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

 

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

 

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

 

  • Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,

(zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.)

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO
 Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny  Bugu” – etap I 

Zadanie powinno zakładać realizację:

CELU OGÓLNEGO 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.

CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.2: Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB.

PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego.

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu.

1. Termin, od którego można składać wnioski: od 15 stycznia 2020 r. od godziny 7.30.

2. Termin, do którego można składać wnioski: do 29 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.

 

II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III. Sposób składania wniosków o powierzenie grantu.

1. Wniosek o powierzenie grantu jest składany bezpośrednio do LGD oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

2. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami przygotowuje Grantobiorca, na wzorze udostępnionym przez LGD na stronie internetowej SLGD „Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl.

3. Wniosek o powierzenie grantu opatrzony podpisami Grantobiorcy lub osób reprezentujących lub pełnomocnika składany jest w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD lub PENDRIVE.

4. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30.

5. Pracownik biura LGD potwierdza złożenie wniosku na kopii pierwszej strony wniosku o powierzenie grantu.

6. Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie, zaś informacje w nim podane – rzetelne, konkretne i wyczerpujące. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).

7. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru.

8. W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

9. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.

 

IV. Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia.  

1. W ramach naboru Grantobiorcy mogą ponosić koszty, które mogą stanowić podstawę wyliczenia kwoty grantu tzw. koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia o wdrażaniu LSR oraz inne koszty, które stanowią tzw. wkład niefinansowy w postaci pracy własnej.

2. Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł i nie więcej niż 10.000,00 zł.

3. Kwota grantu musi wynikać z kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu. tzw. kosztów kwalifikowalnych.

4. Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 50.000,00 zł.

5. Poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 95% kosztów zadania.

6. Grant jest wypłacany w formie refundacji.

7. W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym wkład własny Grantobiorcy jest wymagany na poziomie min. 5% kosztów zadania. Wkład własny na poziomie 5% musi być finansowy lub mieć formę pracy własnej świadczonej nieodpłatnie (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji). Istnieje możliwość wniesienia dodatkowego wkładu własnego poza wymaganym tylko w formie finansowej, co dodatkowo jest punktowane na etapie oceny i wyboru Grantobiorców.

8. Wysokość limitu na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

9. Informacje na temat terminów i zasad wypłat kosztów na realizację zadania są zawarte w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia. 

1. Grantobiorcy.

Grantobiorcami mogą być organizacje pozarządowe, mające osobowość prawną.

2. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD ,,Tygiel Doliny  Bugu” – etap I.

3. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki.

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach realizowanego grantu planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

W ramach realizacji grantu zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

Grantobiorca na etapie konstruowania wniosku o powierzenie grantu powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla danego grantu.

 4. Termin realizacji zadań przez Grantobiorców.

Zadanie w ramach grantu musi być realizowane w jednym etapie. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całego zadania, nastąpi w maksymalnym terminie 12 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.

 5. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt V. 1, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym” – załącznik nieobowiązkowy, jeżeli:

1) nie współfinansowano zadania z innych środków publicznych z wyjątkiem przyznania grantu na zadanie realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.) zwanej dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013, tj. koszty zadania nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

2) zadanie, które obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że zadanie dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

3) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013";

4) podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

5) Grantobiorca posiada środki techniczne (m.in. pomieszczenie, sprzęt techniczny, zasoby ludzkie, itp.), niezbędne do realizacji zadania w ramach projektu grantowego;

6) Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej (weryfikacja w oparciu o dane z KRS).

 6. Warunki wyboru Grantobiorców.

1) Zadanie musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

2) Zadanie musi być zgodne z LSR w tym: 

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b) być zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja projektu grantowego, w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a oraz aa, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.).

c) być zgodne z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznane za spełniającą lokalne kryteria wyboru (36 pkt) to znaczy 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (60 pkt).

4) Na podstawie wyników wyboru Grantobiorców, tworzona jest lista rankingowa przyznanych grantów ustalająca ich kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez Grantobiorców takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje:

a) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez Grantobiorców w stosunku do wysokości kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa,  zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”,

c) jeżeli metody selekcji opisane powyżej okażą się nieskuteczne, o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

5) Grantobiorcy, którzy złożyli w ramach danego naboru więcej niż jeden wniosek o powierzenie grantu, mogą otrzymać dofinansowanie na jeden wniosek, znajdujący się najwyżej na liście rankingowej przyznanych grantów. Przyznanie dofinansowania na pozostałe wnioski tych Grantobiorców jest możliwe w przypadku, gdy wnioski innych Grantobiorców nie wykorzystują dostępnego limitu środków w ramach naboru.

 

 VI. Kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 5.16 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl.

 

VII. Dokumenty pomocnicze dla Grantobiorców.   

1. Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

2. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w tym (pobierz plik):

a) Karta oceny wniosku i wyboru Grantobiorców do realizacji zadań; (pobierz plik)

b) Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 5.16 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (pobierz plik), załącznik nr 5.17 do Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych; (pobierz plik)

3. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

 

VIII. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:

1) Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego; (pobierz plik)

2) Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami; (pobierz plik)

3) Wniosek o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego; (pobierz plik pdf), (pobierz plik word)

4) Sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania; (pobierz plik pdf), (pobierz plik word)

5) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020; (pobierz plik)

6) Informacje o wymaganych dokumentach LGD potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru:

a) zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD); (pobierz plik)

b) umowa lub porozumienie jednoznacznie określające reguły współpracy oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza);

c) Grantobiorca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

IX. Inne ważne informacje.

1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności zadania z LSR, wyboru Grantobiorców do realizacji zadań lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2. Pytania i odpowiedzi.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn (Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie), tel.: 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl.

3. Informacje o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu są zawarte w § 14 Procedur wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

4. Przydatne dokumenty programowe i przepisy prawa.

1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1167, z późn. zm);

2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm);

3) Ustawa z dnia  20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 627 z późn. zm. );

4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm);

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.);

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L z 2013 Nr 347, str. 487, z późn. zm.);

7) Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”;

8) Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

 

Data publikacji: 27/12/2019 r.