Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / EFS 2014-2020

EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór nr 9/2019 Projekty Aktywności Lokalnej

Informacja do naboru 7/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  7/2019 przeprowadzonym w terminie od 08.04.2019 r. do 18.04.2019 r. typ projektu 6: Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej nie wpłynął żaden wniosek.

23 kwietnia 2019

Nabór 8/2019 Powrót na rynek pracy poprzez samozatrudnienie

Nabór nr 7/2019 Projekty Aktywności Lokalnej

Komunikat do naboru 6/2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zapisu mówiącego o braku obowiązku uzasadniania powiązania projektu ze strategiami (pkt IV.3.3), a także doprecyzowania Instrukcji do Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS w zakresie kierowania wniosków do poprawy/uzupełnienia.

Zaktualizowany Wzór wniosku, Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.

 

POWYŻSZY KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE OD DNIA PUBLIKACJI!

14 marca 2019

KOMUNIKAT DO NABORU 2/2019

Informacja do naboru 6/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  6/2019 przeprowadzonym w terminie od 01.03.2019 r. do 08.03.2019 r. typ projektu 6: Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież nie wpłynął żaden wniosek.

11 marca 2019

Nabór nr 6/2019 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież

KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 WYKAZ DOPUSZCZALNYCH STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 9: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług do typu 5 i 9

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż wprowadzono zmiany w dokumentacji do naborów wniosków nr 2/2019 i 4/2019- zmianie uległ załącznik nr 9 tj. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Wprowadzane zmiany mają zastosowanie do następujących naborów:

  1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19
  2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019- TYP PROJEKTU NR 9 ( pobierz plik )

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019- TYP PROJEKTU NR 5 ( pobierz plik )

 

POWYŻSZY KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE OD DNIA PUBLIKACJI!

6 lutego 2019

KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019- WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU UMOWY

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów :

- Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie warunków przekazywania transz dofinansowania, doprecyzowania terminu przekazania pierwszej transzy dofinansowania i zasad stosowania reguły proporcjonalności, a także wprowadzenia informacji zgodnie z którą w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, rozliczanie w SL2014 odbywa się w oparciu o uproszczony (w stosunku do wniosku o dofinansowanie) budżet.

-  Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 5 do umowy w zakresie  Załącznika nr 1 tj. Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także  Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach koniecznych do wprowadzenia do SL2014 stanowiącego  załącznik nr 6 do umowy. Zmiana w ww załącznikach związana jest z wejściem w życie Omnibus regulation - pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe. W związku z tym straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów takich jak: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, oraz Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

UAKTUALNIONY:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGDobowiązujące od 01.02.2019 roku

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów w zakresie naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”:

 

  1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19
  2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19

POWYŻSZY KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE OD DNIA PUBLIKACJI!

4 lutego 2019

KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 DOTYCZĄCY ZMIANY SZOOP

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 5/29/2018z dnia 27 grudnia 2018 r.) zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do naborów:

1) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19- 2/2019- WSPARCIE AKTYWNOŚCI SENIORÓW W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

AKTUALNY WZÓR:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. ( POBIERZ PLIK )

2) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19- WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W MAŁYCH SZKOŁACH

AKTUALNY WZÓR:  

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego. ( POBIERZ PLIK )

 

POWYŻSZY KOMUNIKAT OBOWIĄZUJE OD DNIA PUBLIKACJI!

31 stycznia 2019