ZASADY INFORMOWANIA I KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2021

Beneficjent korzystający z unijnego wsparcia za pośrednictwem SLGD „Tygiel Doliny Bugu” ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014 oraz w umowie o przyznanie pomocy jak również w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” (Załącznik nr. 4.2.A do części I.B - Informacja o zrealizowanej operacji).

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu Beneficjent powinien podawać w trakcie realizacji operacji, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które trzeba zrealizować. Należy natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Państwa projektu oraz jego charakterem i skalą.

Beneficjent powinien też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będzie publikować np.: raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Państwa w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Proszę nie zapomnieć o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu – umieść tablicę informacyjną w miejscu widocznym. Kiedy to zrobić?  Tablicę informacyjną umieszcza się w trakcie trwania projektu.

Mają Państwo stronę internetową? Jeśli tak, proszę także na niej umieść informację o otrzymanym wsparciu, która będzie widoczna od razu w momencie wejścia na stronę www.

Proszę nie zapomnieć aby udokumentować swoje działania informacyjne i promocyjne. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętać proszę także, że jako beneficjent mają Państwo możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność musisz oznaczać:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

  • znak Unii Europejskiej,
  • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Logo LEADER
  • LOGO Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W przypadku umieszczania herbu województwa, gminy lub godła państwowego należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

Znak Unii Europejskiej (pobierz plik)

 

Znak PROW 2014 – 2020 (pobierz plik)

 

Znak LEADER (pobierz plik)

 

Znak SLGD „Tygiel Doliny Bugu” (pobierz plik)

 

 

Kolejność znaków

Znak Unii Europejskiej znajduje się zawsze z lewej strony, logo Beneficjenta jako drugi znak od lewej strony, następnie logo LEADER i logo SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, natomiast znak PROW na lata 2014-2020 z prawej strony. W przypadkach, gdy nie mogą Państwo umieścić znaków w poziomie, można wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Unii Europejskiej znajduje się na górze, a znak PROW na lata 2014-2020 na dole.

 

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków:

 

lub:

 

Widoczność znaków

Znak Unii Europejskiej, PROW na lata 2014-2020, LEADER i SLGD „Tygiel Doliny Bugu” muszą Państwo zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętać należy, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwrócić proszę szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Księga wizualizacji znaku PROW (pobierz plik)

 

Tablica informacyjna

W załączniku nr 4.2.A do części I.B Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia pn. Informacja o zrealizowanej operacji, określiliśmy wzór tablicy, który należy zamieścić w jednym miejscu ogólnodostępnym lub w dwóch miejscach ogólnodostępnych, w tym w Internecie (zgodnie z otrzymaną punktacja według lokalnych kryteriów wyboru operacji) np. strona LGD, Państwa strona, portal społecznościowy facebook, lokalna prasa.

 Informacja o zrealizowanej operacji (PDF) 

 Informacja o zrealizowanej operacji (WORD)

 

Ponadto wszystkie niezbędne informacje oraz LOGOTYPY dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy