Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA!!! Zmiany dokumentów rozliczeniowych poddziałania 19.2

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html , znajduje się nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Ww. formularz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

8 czerwca 2018

Informacja do poddziałania 19.2 - ULGA NA START

Przejdź do - Informacja do poddziałania 19.2 - ULGA NA START
10 maja 2018

Pismo dotyczące konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań

26 lutego 2018

Zapraszmy do zapoznania się ze zmianą przepisów nt. konkurencyjnego wyboru wykonawców

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie. 6 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 21 lutego 2018 r.

Ustawa ta zmienia między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a  ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł netto do 30 000 euro netto.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311

13 lutego 2018

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 1 grudnia 2017r. zostały zmienione instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dotyczące przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

4 grudnia 2017

UWAGA!!! Nowe wzory dokumentów z poddziałania 19.2

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wzory dostępne na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

13 października 2017

Zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo pytania dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html 

Zbiór najczęściej zadawanych pytań (pobierz plik)

25 września 2017

Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014–2020

W ramach wszystkich działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) beneficjenci korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji zadań, których wartość przekracza 20 tys. zł netto. 

25 września 2017
Czytaj więcej o: Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014–2020

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Zamieszczone dokument poniżej obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. Dokument dodatkowo zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (pobierz plik) 

Tablica zgodna z załącznikiem z księgi wizualizacji (pobierz plik)

 

25 września 2017

Pytania pomocnicze OZE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pod linkiem: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html#_8p3f6y 

zostały umieszczone pytania i odpowiedzi w ramach w/w naboru. Pytania dotyczą OZE w związku z czym mogą okazać się pomocne również w ramach ogłoszonego na stronie www.tygieldolinybugu.pl naboru 13/2017 Zielone technologie w gospodarstwach domowych.

12 maja 2017

Informacja Pomocnicza do naboru 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017

W ogłoszonych naborach nr. 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017 do kosztów kwalifikowalnych operacji możemy zaliczyć również wkład rzeczowy obejmujący koszty nieodpłatnej pracy, tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez osobę/y określonej pracy w określonym czasie).
Koszty nieodpłatnej pracy oblicza się według wzoru:

                   A

X=  ---------------------     *  H

                  168

X – wartość nieodpłatnej pracy,
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację np. wyliczając wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ramach operacji objętej wnioskiem, który będzie złożony w 2017 r., należy przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia dotyczący roku 2015, tj. 3899,78 zł, oraz liczby 168,
H – liczba przepracowanych godzin.

Zgodnie ze wzorem wartość 1 godziny nieodpłatnej pracy wynosi 23,21 zł, i taką stawkę należy stosować do w/w naborów przy uwzględnianiu we wniosku nieodpłatnej pracy.

12 kwietnia 2017