Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / EFS 2014-2020

EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT DO NABORU 11/2020

NABÓR 11/2020 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Informacja do naboru 7/2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  7/2020 przeprowadzonym w terminie od 04.06.2020 r. do 12.06.2020 r. typ projektu 6: Programy aktywności lokalnej- wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej nie wpłynął żaden wniosek.

15 czerwca 2020

KOMUNIKAT DO NABORU 8/2020

Nabór 8/2020 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Nabór 7/2020 Projekty Aktywności Lokalnej

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu w ramach naboru 4/2020

Komunikat dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków z 15.04.2020 r. – 28.04.2020 r. na 15.04.2020 r. – 05.05.2020 r.

Aktualizacji terminu zakończenia naboru dokonano w dniu 27.04.2020 r. po wyrażeniu zgody przez SW.

 

Uzasadnienie: Zgłoszenie przez potencjalnego beneficjenta trudności w skompletowaniu dokumentacji konkursowej w wyznaczonym terminie naboru z powodu zmiany organizacji pracy i utrudnionych warunków komunikacji w związku z ogłoszonym od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stanem zagrożenia epidemicznego związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co znacząco utrudniło przygotowanie wniosku w terminie pierwotnie ogłoszonym, tj. do 28 kwietnia 2020 r.

 

Nowy termin obowiązuje od dnia 27.04.2020 r.

27 kwietnia 2020

Nabór 4/2020 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej

KOMUNIKAT DO NABORU 10/2019 I 13/2019

KOMUNIKAT 

DOTYCZĄCY ZMIANY WZORU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFS 

REALIZOWANEGO PRZEZ PODMIOT INNY NIŻ LGD

 Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

1) Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy wprowadzenia ograniczenia w ponoszeniu wydatków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji Projektu dla projektów, których okres realizacji kończy się w grudniu 2023 r.
2) Zapisy OWU zmianie uległy w następującym zakresie: -doprecyzowanie informacji w zakresie aktualizacji harmonogramu płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy,
-wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjent może być zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów księgowych uczestników projektu,
-doprecyzowanie zapisów dotyczących nieprawidłowości (§ 9),

3) Zmiana Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczy aktualizacji w załączniku nr 6, tj. Oświadczeniu uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, danych administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych. Zmiana związana jest ze zmianą nazwy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 108/1759/2020 z dnia 11.03.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załączników obowiązuje od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego, tj. od 11 marca 2020 r. 

Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 ( POBIERZ PLIK )

WERSJA W TRYBIE REJESTRUJ ZMIANY ( POBIERZ PLIK )

KOMUNIKAT

 

DATA PUBLIKACJI: 18.03.2020 R.

18 marca 2020

KOMUNIKAT DO NABORU 9/2019, 10/2019 ORAZ 13/2019

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO ( pobierz plik )

7 stycznia 2020

Nabór 13/2019 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej