Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Nabór wniosków nr 2/2022 - Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Informacja dotycząca pracy biura w dniu 07.01.2022 r.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2021 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23). 

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2021 roku.

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2021 ROKU

 

17 grudnia 2021
Czytaj więcej o: WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2021 ROKU

Równy Konstrukcja Maszyn

Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap II

Stowarzyszenie„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00745-6935-UM1021071/20 z dnia 27.10.2020 r. zrealizowało operację pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap II, mająca na celu: Podniesienie i rozwój aktywności mieszkańców obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu" poprzez organizację inicjatyw z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogółlnodostępnej infsrastruktury oraz promowania obszaru objętego LSR.           

W ramach operacji zrealizowane zostały przez Grantobiorców następujące zadania:      
1. Organizacja szkolenia z zaopatrzenia wodnego dla strażaków z gminy Korczew, GRANTOBIORCA: Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie,

2. Warsztaty projektowania i urządzania ogrodów – od teorii po praktykę, GRANTOBIORCA: Koło Gospodyń Wiejskich w Mostowie Mostowianki,
3. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu LGD, GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach Wokaliza,
4. Podniesienie standardu miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w Platerowie, GRANTOBIORCA: Ochotnicza Straż Pożarna w Platerowie,
5. Jestem eko, GRANTOBIORCA: Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku,

6. Uchronić dawne zwyczaje, obyczaje i obrzędy – I Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych „W tyglu Doliny Bugu”, GRANTOBIORCA: Fundacja ALEKSANDRIA,

7. „Moszczonka razem można dużo”, GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Moszczonka w Moszczonie Pańskiej,

8. Późne Śniadanie Siemiatyckiego Biznesu, GRANTOBIORCA: Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

9. Piknik integracyjny „Dary Nadbużańskich Lasów”, GRANTOBIORCA: Lokalna Organizacją Turystyczną „LOT nad Bugiem”,

10. Szkolenie: Savoir vivre i etykieta w praktyce, GRANTOBIORCA: Podlaskie Stowarzyszenie Gmin.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

15 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o zrealizowanym projekcie grantowym pt. Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze SLGD „Tygiel Doliny Bugu” – etap II

Konferencja online podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU

Powiększ zdjęcie

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół, gmin, zaproszeni goście z obszaru działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz obszaru Agencji Lokalnego Rozwoju Gospodarczego powiatu Kamionka - Bużańska na Ukrainie.

Konferencja obejmowała poniższe tematy:

  1. Omówienie działań zrealizowanych w ramach projektu transgranicznego;
  2. Edukacja lokalna dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał przyrodniczy nadbużańskich obszarów chronionych;
  3. Wykorzystanie potencjału walorów przyrodniczych i zasobów dziedzictwa naturalnego regionu nadbużańskiego do rozwoju turystyki.
13 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Konferencja online podsumowująca projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU

Kolonie zimowe 2022 r.

Informacja dotycząca pracy biura w dniu 24.12.2021 r.

„BUG WIE GDZIE” – budowa i wyposażenie domków rekreacyjnych

Program konferencji online podsumowującej projekt transgraniczny pt. MŁODZI LOKALNI STRAŻNICY NATURY DOLINY BUGU