REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2018

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym jest podniesienie aktywności 15 (11K, 4M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018.

Oferta projektu:

1. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU

a)      Stworzenie kontraktu socjalnego,

b)      Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,

c)      Doradztwo psychologiczne − coaching indywidualny,

d)      Warsztaty ziołowe wzmacniające zaradność i samodzielność.

2. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU
Z OTOCZENIEM

a)      Trening kompetencji społecznych dla Rodzin,

b)      Festyn integracyjny "Zbudujmy kapitał społeczny Gminy Milejczyce".

3. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – DORADZTWO ZAWODOWE

a)      Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe.

4. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – SZKOLENIA ZAWODOWE

a)      Szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu:

-        robotnik gospodarczy z obsługą wózków jezdniowych (uprawnienia UDT),

-        prawo jazdy kat. B,

-        kurs pomoc kuchenna.

5. STAŻE ZAWODOWE

a)      Staże zawodowe dla 6 uczestników projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 15 mieszkańców województwa podlaskiego (Gmina Milejczyce), zamieszkujących na terenie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milejczycach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo−wychowawczych. Grupę docelową stanowią osoby z dysfunkcjami i zachowaniami nie powodującymi chęci do podnoszenia kwalifikacji, z niską motywacją, brakiem wiary we własne siły.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, z zastrzeżeniem, ze będzie skierowana wyłącznie do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach. Realizowana będzie
w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno−promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największym natężeniem w I i II miesiącu realizacji projektu.

 

Kryteria formalne:

- zamieszkanie na terenie wiejskim województwa podlaskiego,

- przynależność do grupy docelowej.

 

Kryteria pierwszeństwa:

- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 10 pkt,

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 8 pkt,

- osoby z wykształceniem do ISCED3 + 4 pkt,

- kobiety + 2 pkt.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2018.01.01 – 2018.10.31

 

Efekty projektu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których została podniesiona aktywność: 15 ,

Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Robotnik gospodarczy: 4,

Liczba osób, którzy uczestniczyli w Kursie prawa jazdy kat. B: 4,

Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Kurs Pomoc kuchenna: 4.

 

Biuro projektu:

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70,
e-mail: milejczyce@proanima.pl
www.milejczyce.pl

 

Wartość dofinansowania z UE: 140 914,45 zł