Komunikat z dnia 27.04.2018 EFS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2018

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy:

 

1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
z załącznikami.

2) wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

 

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie, jak  również treści Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie możliwości dokonania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność, doprecyzowania terminów wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zobowiązania wnioskodawców do stosowania aspektów społecznych (a nie jak dotychczas klauzul społecznych), zwolnienie z obowiązku dołączania wyciągów bankowych do wniosku o płatność, a także wprowadzenia możliwości częściowego rozliczenia projektu w sytuacji rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumiem stron. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

 

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

 

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz załącznikach, w szczególności w OWU mają zastosowanie do następujących naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania  - Tygiel Doliny Bugu":

 

RPPD 09 01 00-IZ 00-20-005/16

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-051/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/18