Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr zaprasza do udziału w Projekcie:

 

„Dla Siemiatycz Razem”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności 44 mieszkańców miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

 

Grupa docelowa:

44 osoby (20 kobiet i  24 mężczyzn) zamieszkujące miasto Siemiatycze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowe z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

                         Okres realizacji projektu od 01.09.2018r do 31.08.2019r.

 

Ogólna wartość projektu wynosi  439 676,90 zł, z czego 417 693,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 21 983,86 zł wynosi wkład własny gminy.

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 

• warsztaty kompetencji społecznych,

• warsztaty prawne,

• warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,

• grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,

• warsztaty integrujące społeczność – wikliniarstwo i koronkarstwo,

• cykl pikników integracyjnych,

• szkolenia zawodowe ( opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK, pomoc kuchenna,  

   robotnik gospodarczy z uprawnieniami 1 kW, robotnik gospodarczy z modułem brukarz),

• płatne staże zawodowe (3 miesiące).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta Siemiatycze:

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • bezrobotne,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
  • bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Siemiatycz Razem” wprowadzonego zarządzeniem
Nr 18/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach z dnia 14 września 2018r.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest od 01.09.2018r do 31.10.2018r.

 

Aplikowanie do projektu możliwe jest poprzez następujące formy:

-  osobiście w biurze projektu

-  e-mailem na adres mops@siemiatycze.eu

-  telefonicznie pod numer 85 656 12 26

-  faxem pod numer 85  655 69 57 

 

Rekrutacja:

Rekrutacja ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem – jest skierowana wyłącznie do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno − promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największym natężeniem w I i II miesiącu realizacji projektu.

 

Kryteria formalne:

- zamieszkanie na terenie miasta Siemiatycze,

- przynależność do grupy docelowej.

 

Kryteria pierwszeństwa:

- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 10 pkt.

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 8 pkt.,

- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. do ISCED3 + 4 pkt.,

- osoby bezrobotne+ 3 pkt.,

- mężczyźni + 2 pkt.

 

 

Wszelkich informacji udziela Zespół ds. Realizacji Projektu „Dla Siemiatycz Razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17-300 Siemiatycze

ul. 11 Listopada 35A

Tel. 85  656 12 26   email: mops@siemiatycze.eu

   Piętro I,  pokój  1

 

REGULAMIN REKRUTACJI

KARTA ZGŁOSZENIOWA