Nabór nr 12/2017 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 12/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

CEL 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r.

CEL SZCZEGÓLOWY 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

na operacje z zakresu: 

TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-013/17

 

I.        Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski: 8 maja 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 19 maja 2017 r. do godziny 15:00

 

II.      Miejsce składania wniosków :

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Godziny pracy SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek: od 7:30 – 15:30

 

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie  w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w terminie od 8 maja 2017 r. od godziny 8.00 do 19 maja 2017 r. do godziny 15.00.

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej  oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz SW/analizę wykonalności projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 14 do ogłoszenia).

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 19 maja 2017 r. o godzinie 15.00.

 

UWAGA! 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014.

Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014  tj.19 maja 2017 r. o godzinie 15:00

 

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

b) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową) należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

 

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a)     art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)     art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d)     przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Zgodnie z zapisami:

 

- Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

- Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu,  wsparciem objęty będzie typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)- realizacja projektów mających na celu m.in.  przebudowę, remont, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

 

Kryteria wyboru operacji:

Zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 39 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 65 pkt. możliwych do uzyskania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

 

Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

 

VI.    Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 

a)     Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

b)     Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych na nabór w ramach przedsięwzięcia Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną w zakresie TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)  150723,54 PLN

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji(linki)

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia; (pobierz plik)

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie; (pobierz plik)

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014); (pobierz plik)

Załącznik nr 4. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020; (pobierz plik)

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników; (pobierz plik)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie; (pobierz plik)

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji; (pobierz plik)

Załącznik nr 8. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia; (pobierz plik)

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność; (pobierz plik)

Załącznik nr 10. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej); (pobierz plik)

Załącznik nr 11. Formularz w zakresie OOŚ (Ia); (pobierz plik)

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT; (pobierz plik)

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami; (pobierz plik)

Załącznik nr 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”); (pobierz plik)

Załącznik nr 15. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko; (pobierz plik)

 

Pozostałe dokumenty:

1.     Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2.     Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

3.     Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

4.     Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

VIII.       Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek muszą być zgodne z:

a)     Ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.; (Dz.    U. z 2015r.,  poz. 378) Art. 22.

b)     Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

c)   W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę środka odwoławczego na każdym etapie a dodatkowo Wnioskodawcy przysługuje wniesienie skargi do sądu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Dokumenty do konkursu udostępnione są w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn, na stronie www.tygieldolinybugu.pl pod adresem http://www.tygieldolinybugu.pl/p,128,rpo-2014-2020 .

 

Linki:

Generator wniosków aplikacyjnych EFRR:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

www.rpo.wrotapodlasia.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pytania:

W sprawach dotyczących konkursu w ramach celu: 2.2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. przedsięwzięcia: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu:  TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)-informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51, lok.7

17-312 Drohiczyn

Tel/ fax 85 655 77 06

biuro@tygieldolinybugu.pl

Godziny pracy biura:

Pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 

 

Data publikacji: 21.04.2017r.