Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / EFS 2014-2020

EFS 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór nr 4/2019 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach

Nabór nr 2/2019 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Informacja do naboru 12/2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w naborze  12/2018 przeprowadzonym w terminie 21.11.2018r. do 05.12.2018r. typ projektu 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach nie wpłynął żaden wniosek.

10 grudnia 2018

Nabór nr 12/2018 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORÓW 5/2018, 6/2018, 7/2018 oraz 11/2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ wzór  minimalnego zakresu  umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

Umowa – wprowadzono zapis  wskazujący na  obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych zakresie realizacji zasady równości szans   i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn ramach funduszy unijnych na Jata 2014-2020, a także realizacji projektów oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na Jata 2014-2020;

Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;

Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych

– wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta podmiotów przez  ·niego umocowanych;

zmian redakcyjnych.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Zmianie uległ następujący załącznik

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-054/18

27 sierpnia 2018

KOMUNIKAT DO NABORU 11/2018 z dnia 02.08.2018r.

Nabór nr 11/2018 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Komunikat do naborów nr 17/2017, 1/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018z dnia 5 czerwca  br.) zmianie uległy:

1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - w zakresie OWU i załącznika nr 5 do umowy, tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) - w zakresie wynikającym z treści Porozumienia oraz załącznika nr 4 tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Powyższe wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Lokalną Grupę Działania – Tygiel Doliny Bugu”:

 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-051/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/18

 

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe ( pobierz plik )

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe ( pobierz plik )

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) ( pobierz plik )

14 czerwca 2018

Komunikat do naborów nr 1/2017, 17/2017, 1/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż zmianie uległy Załączniki nr 1 do Ogłoszeń tj. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
 
Zmiana dotyczy rozszerzenia zapisu w ramach Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (w części V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków):
 

Dotychczasowe brzmienie zapisu:

"W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie".

 

Brzmienie zapisu po zmianie:

"W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/realizacji projektu".

28 maja 2018
Czytaj więcej o: Komunikat do naborów nr 1/2017, 17/2017, 1/2018, 5/2018, 6/2018 i 7/2018

Komunikat z dnia 27.04.2018 EFS

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy:

 

1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
z załącznikami.

2) wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

 

30 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 27.04.2018 EFS

Nabór nr 7/2018 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach