Jesteś tutaj: Start / DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności

 

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”  www.tygieldolinybugu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • obrazy nie  posiadają teksty alternatywne

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@tygieldolinybugu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 797 091 197 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Biuro Stowarzyszenia SLGD “Tygiel Doliny Bugu” mieści się w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie. Jest usytuowane na pierwszym piętrze, w segmencie hali sportowej. Wejście do biura jest od zachodniej strony budynku szkoły, są schody oraz podjazd dla osob niepełnosprawnych. Wejście jest częściowo zadaszone I oświetlone.  Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze pietro, na którym mieści się biuro LGD jest możliwość dotarcia windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

 

Na parterze biuro LGD dysponuje  toaletą dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

 

W budynku biura nie ma zamontowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do biura może wejść osoba z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza alfabetu Braille´a dla osób niewidomych.